ایـــــران : September 08, 2013 at 01:16PM

گوشه ای از کشتار مردم در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، میدان ژاله تهران

ایـــــران
۱۷ شهریور, ۱۳۹۲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s