منطق تندروهای مذهبی!

1234607 571541266215991 545179280 n منطق تندروهای مذهبی!

 

با خواندن خبر مرگ عروس خردسالی به نام “روان” که از سوی پدر ناتنی‌اش در مقابل دریافت ۱۰ هزار ریال سعودی به عقد مردی بالای ۴۰ سال از عربستان در آمده بود و در شب زفاف بر اثر پاره شدن رحم و خونریزی شدید فوت نموده بود و همزمان با شنیده شدن زمزه اجرای دوباره سنگسار توسط جمهوری اسلامی این سئوال ذهنم را به خود مشغول نموده که چرا تندروهای مذهبی,دختری که به علت اعتیاد پدر به اجبار در کودکی به عقد مرد هرزه و زن باره مسن داده شده و پس از تحمل سالها زجر و خفت درخواست طلاق میدهد اما قاضی چون پیر مرد هرزه توانایی پرداخت پول به اندازه خورد و خوراک چهار زن و صیغه هایش را دارد به او اجازه طلاق و تشکیل خانواده با مرد جوان دلخواهش را که خودش انتخاب کرده را نمیدهد و اگر به سوی آن جوان برود و نخواهد با آن پیرمرد هرزه زندگی کند تندروهای مذهبی او را نمونه یک زن فاسد که باید سنگسار شود میدانند!!! ولی داشتن رابطه آن پیر مرد هرزه را با چهار زن که تعدادی از آنان در هنگام ازدواج کودکان خردسال هستند و همزمان داشتن رابطه با کنیزکان و زنان صیغه ای را نشانه یک مرد مذهبی وفادار و موفق میدانند!!!

 

محمد رستگار ۱۹ شهریور ۱۳۹۲

مساله زیر از کتاب تحریر الوسیله امام خمینی گرفته شده است. لطفا به تحریر الوسیله جلد چهارم کتاب نکاح مسعله دوازدهم مراجعه کنید مساءله ۱۲ – کسیکه زوجه اى کمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطى کند اگر افضاء نکرده باشد بغیر از گناه چیزى بر او نیست ، و اگر کرده باشد یعنى مجراى بول و مجراى حیض او را یکى کرده باشد و یا مجراى حیض و غائط او را یکى کرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود، لکن در صورت دوم حکم بنابر احتیاط است و در هر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از همسرى او بیرون نمى شود در نتیجه همه احکام زوجیت بر او مترتب مى شود یعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد، و نمى تواند پنجمین زن دائم بگیرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنین سایر احکام ، و بر او واجب است مادامى که آن زنده است مخارجش را بپردازد. هر چند طلاقش داده باشد، بلکه هر چند که آن زن بعد از طلاق شوهرى دیگرى انتخاب کرده باشد که بنابر احتیاط باید افضا کننده نفقه او را بدهد، بلکه این حکم خالى از قوت نیست ، و نیز بر او واجب است دیه افضا را که دیه قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف دیه مرد را با مهریه ایکه معین شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع کند و او را افضاء نماید حرام ابدى نمى شود و دیه بگردنش نمى آید

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s