نظارت گشت ارشاد بر استخر مختلط (مرد و پسر قاطی)

1233432 165869406934884 1840783702 n  نظارت گشت ارشاد بر استخر مختلط (مرد و پسر قاطی)

نظارت گشت ارشاد بر استخر مختلط (مرد و پسر قاطی)

 

تعریف من از جامعه آزاد جایی‌ست که اگر کسی نخواهد همرنگ جماعت شود ، در امنیت باشد .

آدلای استیونسون

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s