ایـــــران : September 20, 2013 at 10:23AM

بازیگر ایرانی که سرطان را تحقیر کرد و بیماری‌اش را به بازی گرفت

مجید بهرامی بازیگر ایرانی که دو سال پیش به سرطان مبتلا شد در آلمان نمایشگاه عکس جالبی برگزار کرده است. او با طنابی نامرئی از جاهای مختلف آویزان شد و از خود عکس گرفت. مجید این طناب نامرئی را همان امید می‌داند.

مجید رمز غلبه بر سرطان خودش را هم از دست ندادن امید می‌داند.

از عکس‌های به نمایش درآمده در نمایشگاه “طناب‌ها و امیدها” :

http://www.dw.de/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA/g-17100948

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s