پناهیان: امام در جلسه محرمانه ناگهان بلند شدند و گفتند بروید میخوام بخوابم

پناهیان: امام در جلسه محرمانه ناگهان بلند شدند و تشکش رو پهن کرد وسط اتاق و گفتند “بروید میخوام بخوابم، خدا می‌داند ما تا ساعت ۱۱ شب بیشتر نمی‌تونیم کار کنیم، بقیه اش به عهده خودش”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s