تمام دولت ها و موسسه های حقوق بشری اطلاع دارند

Ebrahim Nabavi ابراهیم نبوی تمام دولت ها و موسسه های حقوق بشری اطلاع دارند

 دوستان گرامی

از عارضه های دجالی مثل خامنه ای و رژیم او، سقوط اخلاق رسانه ای است. برخی نویسندگان قلم خود را به این رژیم و دولت های دیگر فروخته اند. آنها برای پول می نویسند و هر کس پول بیشتری به آنان بدهد در خدمتش قرار می گیرند. اهمیتی به حق و حقیقت نمی دهند. هدف نخست آنها از فعالیت رسانه ای و روزنامه نگاری پول است. بدون احساس شرم از خدا و حتی از وجدان خویش. 
اما حقیقت این است که روزنامه نگاری و هر نوع نویسندگی ، یک نوع مسئولیت است. نویسندگی شمشیری دو لبه است. “نخستین جنگ با کلمه بود و اولین فتنه نیز با کلمه.”
آنچه که امروز در ایران می گذرد محاکمه ها ی ناعادلانه و زندان ها و آدمکشی های خامنه ای است که تمام دولت ها و موسسه های حقوق بشری اطلاع دارند اما رسانه ها به دلیل نداشتن شجاعت و اخلاق خبررسانی، این اخبار را منتشر نمی کنند و در اختیار مردم قرار نمی دهند.
ای نویسندهء مزدبگیر، بدان که تو در هر کلمه ای که می نویسی مسئولیت داری. از نوشتن مطالب دروغین خودداری کن از روزی بترس که برای پاسخ گویی در برابر خداوند قرار می گیری.
در سایهء حضور رسانه های جیره خوار، مسئولیت ما بیشتر می شود همهء ما وظیفه داریم در تغییر این وضعیت تلاش کنیم. حقیقت را بنویسیم و با گزارش دادن مستمر و گسترده از جرائمی که نظام ولایت فقیه مرتکب می شود شاهد معتبری برای تبهکاری خامنه ای و رژیم او باشیم. تمام جرائم خامنه ای بخصوص دستگیری ها و و زندانی کردن ها و اعدام های او باید ثبت و گزارش شوند. باید از تمام وسایل اطلاع رسانی برای انتشار اخبار و افشای جرایم و جنایات وحشیانهء رژیم خامنه ای و نظام ولایت فقیه استفاده کنیم.

بنده خدا، محمدعلی حسینی لبنانی
Alsayedelhusseini@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s