اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

آکسیونهای علیه اعدام در شهرهای مختلف دنیا

لندن

1003877 625311644193059 1365243081 n اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

555979 625313420859548 1831007558 n اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

1392017 625313294192894 1165879972 n اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

 1467206 625312124193011 551242010 n اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

1393910 625311717526385 1017018199 n اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

1451606 625311867526370 1723493010 n اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

1455025 625313454192878 1249951900 n اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

1456504 625311890859701 52860729 n اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

1458436 625312160859674 1537624550 n اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

1466225 625312400859650 2008511688 n اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

کلن

1390470 684145224930239 452659130 n اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران1422617 684145748263520 2145995788 n اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران2551 684145568263538 2141308770 n اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

1456773 684145241596904 1840647395 n اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

1460116 684145124930249 301569001 n اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

1469900 684145284930233 213694670 n اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

هلند شهر لاهه (دنهاخ)

هلسینکی در مقابل سفارت رژیم اسلامی

10 h اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

 18 h اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

 33 h اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

 34 اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

  11 h اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

14 h اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

20 h اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

21 h اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

22 h اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

23 h اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

24 h اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

25 h اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

27 h اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

28 h اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

29 h اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

32 h اعتراض گسترده به اعدام ها در اربیل و هجوم به سفارت جمهوری اسلامی ایران

منبع: روزنه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s