فراخوان علیه طرح استاد – شاگردی

 

img 26057 فراخوان علیه طرح استاد   شاگردی

کارزار مقاومت در برابر طرح استاد شاگردی برای ابطال این طرح دولتی، طی فراخوانی خواستار همراهی کارگران، فعالان کارگری، نهاد‌های صنفی و… از این فعالیت مدنی شد …

 

اخبار روز – کارزار مقاومت در برابر طرح استاد شاگردی در ادامه فعالیت‌هایی که از مدتی پیش برای ابطال این طرح دولتی آغاز کرده است، طی فراخوانی خواستار همراهی کارگران، فعالان کارگری، نهاد‌های صنفی و… از این فعالیت مدنی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این فراخوان خطاب به کارگران، فعالان اجتماعی، تشکل‌های کارگری، معلمان، دانشجویان و تشکل‌های مدنی آمده است: «هر چند کمیته راهبری اعتقاد دارد که برخی مفاد فصولی از قانون کار لزوماً در راستای منافع کارگران نبوده و باید به نفع قشر کارگر اصلاح شود اما در عین حال بر این اعتقاد هم استوار است که کارگران نیز نباید اجازه دخل و تصرف به حداقل‌های موجود دراین قانون را بدهند.»
نویسندگان این فراخوان در ادامه یادآور شده‌اند: «با اجرای طرح استاد شاگردی آینده شغلی فرزندان ما و شما، دانشجویان، فارغ التحصیلان و شاغلین اعم از زن و مرد با خطر جدی مواجه گردیده است زیرا که به موجب این طرح اولا کارگران ساده و کسانی که برای اولین بار به محیط‌های کار وارد می‌شوند باید به عنوان شاگرد و بدون بیمه و دستمزد قانونی کار کنند ودوم اینکه گروهی از کارگران شاغل به بهانه‌های مختلف وبه خاطر جایگزینی شاگرد از کار بیکار و شغل خود را از دست خواهند داد.»
کارزار مقاومت در برابر طرح استاد شاگردی در خاتمه فراخوان خود خطاب به تمامی کارگران، تشکل‌ها، فعالان کارگری، نهاد‌ها و تشکلهای مدنی آورده است: شما می‌توانید با هر ابزاری مانند جمع آوری امضا در محیط‌های کار، اطلاع رسانی توسط امکانات رسانه‌ای و… در محیط‌های کار و تولید در کنار ما باشید.

متن فراخوان
خطاب به همه کارگران، فعالان اجتماعی ، تشکل های کارگری ، معلمان، دانشجویان و تشکل های مدنی!
حق گرفتنی است ، هیهات که ساکت بمانیم

بار دیگر در راستای ضدیت با منافع کارگران حقوق بنیادین کار مورد شبیخون قرار گرفت ، اتاق فکر جبهه ضد کارگری این بار با اعلام طرح ودستور العمل استاد شاگردی به تضییع فاحش حقوق کارگران کشور پرداخته است.

طرح استاد شاگردی چیست؟
در فصل پنجم قانون کار به نحوی مبسوط به موضوع تعریف کارآموز ومراکز کار آموزی در قالب یازده ماده پرداخته شده و نیز به صورت مشروح شرایط ، الزامات وابعاد آموزش این دسته از متقاضیان کار واشتغال تبیین گردیده است.
با توجه به صراحت مواد یاد شده وبخصوص مفاد بند (ب) از ماده ۱۱۲ قانون کار ودستور العمل مرتبط با آن بخوبی روشن است که وزارت کار دولت سابق با عدول از الزامات آن و به صرف تغییر عنوان کار آموز به کلمه شاگرد وکارفرما به عبارت استاد در صدد ایجاد نظم حقوقی جدید در حوزه روابط کار وتامین اجتماعی در راستای تضاد با منافع کارگران برآمده وبر این اساس بموجب بند ۷ از ماده ۵ این دستور العمل تاکید ورزیده که “بدیهی است شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار وتامین اجتماعی خارج بوده وموضوع در قرارداد آموزشی مربوطه تصریح میگردد” همچنین در بند ۱۰ از ماده ۵ این دستور العمل مطرح شده که”هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد وحقوق توسط استاد به شاگرد پرداخت نمیگردد. در این طرح «استاد » و«شاگرد» از شمول قانون کار و تامین اجتماعی بطور کامل خارج گردیده اند.

کارگران ، فعالین کارگری، تشکلهای کارگری!
کمیته راهبری کارزار اولین دلیل چنین تهاجم بی شرمانه ای را سکوت وسکون جنبش کارگری در مقابله بابرنامه های اتاق فکر ضد کارگری می داند.
هر چند کمیته راهبری اعتقاد دارد که برخی مفاد فصولی از قانون کار لزوماً در راستای منافع کارگران نمی باشد و باید به نفع قشر کارگر اصلاح گردد؛ در عین حال براین اعتقاد هم استوار است که کارگران نیز نباید اجازه دخل وتصرف به حداقل های موجود دراین قانون را بدهند. حفظ دستاورد های عرفی وقانونی که با مبارزات پیگیر کارگران در گذشته بدست آمده شرط بدست آوردن توفیقات جدید است .
با اجرای طرح استاد شاگردی آینده شغلی فرزندان ما و شما، دانشجویان , فارغ التحصیلان و شاغلین اعم از زن ومرد با خطر جدی مواجه گردیده است زیرا که بموجب این طرح اولا کارگران ساده وکسانی که برای اولین بار به محیط های کار میروند باید به عنوان شاگرد وبدون بیمه ودستمزد قانونی کار کنند ودوم اینکه گروهی از کارگران شاغل به بهانه های مختلف وبه خاطر جایگزینی شاگرد از کار بیکار و شغل خود را از دست خواهند داد.
لبه تیز این تهاجم نه تنها زندگی کارگران ، بلکه تمام اقشار اجتماعی را نشانه رفته است. طرح استاد شاگردی اگر ابطال نگردد به همه بخشهای کار ،تولید ، خدمات تأمین اجتماعی و سایر حوزه های اشتغال و حتی بازنشستگان سرایت داده خواهد شد .
کمیته راهبری از تمامی کارگران ، تشکل ها ، فعالان کارگری ، نهاد ها و تشکلهای مدنی برای مبارزه در جهت ابطال این طرح دعوت بعمل می آورد.
دوستان شما می توانید با هر ابزاری مانند جمع آوری امضا در محیط های کار ،اطلاع رسانی توسط امکانات رسانه ای و تکثیر وانتشار «بولتن کارزار» در محیط های کار و تولید در کنار ما باشید .کمیته دست گرم همه دوستان وکارگران را در این مبارزه پیگیر ودر جهت ابطال این طرح ضد کارگری می فشارد.
هر برگ فراخوان جای نقش امضای شما برای در خواست ابطال «طرح استاد شاگردی» است ؛ این همبستگی میثاق دوباره ای است برای دفاع ازحقوق کار شناخته شده و رسمیت یافته ای که همواره مورد هجوم و تعدی قرار دارد .

کمیته راهبری کارزار علیه « طرح استاد شاگردی نوین»
آبان ماه ۱۳۹۲
نشانی برای ارسال اسامی و امضا های همبستگی:
نشانی ای میل:   karzar92@gmail.com
آدرس سایت :   www.kargarnews.ir
آدرس دبیرخانه کارزار : تهران – خیابان زنجان شمالی – ابتدای خیابان سیادت – پلاک ۶۳

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s