من‌شور حقوق شهروندی – طنز

55 من‌شور حقوق شهروندی   طنز
براساس همین «من‌شور» منتشره از دفتر رئیس جمهوری، همه اتباع کشور با هم برابرند، اما سیدها و مردهای شیعه ۱۲ امامی غیر کرد و غیر عرب و…خیلی برابرترند …همه رعایا آزادند بیانات مقام معظم را تایید کنند.

بنا به قول ریاست محترم جمهوری، «من‌شور»* اولیه حقوق شهروندی منتشر شد. به گفته ناظران، این منشور مبتنی بر حقوق بشر اسلامی بوده که برپایه آن، اتباع مسلمان ۱۲ امامی مذکر، با هم برابرند و بقیه نسبتا با هم برابرند. لازم به ذکر است که سادات از بقیه برابرترند.

همچنین، ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ ﺣﯿﺎط ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و می‌توانند در کنار خانه خود حیاط داشته باشند. همچنین شهروندان حق دارند زنده بمانند و لزومی ندارد مرده بمانند. ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﮑﻢ دادﮔﺎﻫ‌‌ﻬﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺻﺎدر ﺷﺪه و اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه باشد، که بنا به تجربه چنین دادگاهی در جمهوری اسلامی وجود داخلی و خارجی نداشته و ندارد.

به علاوه، ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. به همین دلیل آیت‌الله جنتی از حقوق شهروندی سران فتنه دفاع کرد و گفت خیلی هم خوشحال باشند که می‌توانند بهداشت‌شان را رعایت کنند.

هر شهروند حق دارد حداقل یک مدرک دانشگاهی جعلی از دانشگاه آکسفورد و مدرک بدون حضور در دانشگاه کالدونین گلاسکو داشته باشد. همچنین حق دارند رساله خود را از روی کار بقیه کپی کنند.

علمای اعظم حق دارند رساله خود را از روی رساله آقای خمینی کپی کنند و به بخش ویژه کودکان و معاشقه با حیوانات بیشتر توجه کنند و اگر وضوی‌شان باطل شد، به حمام بروند و بهداشت خود را رعایت کنند.

همه شهروندان حق دارند در نماز دشمن شکن جمعه شرکت کنند اما حق ندارند به بوی گند جوراب و شلوار جلویی اشاره کنند. این مساله مخل آزادی بیان طرف مقابل است!

-ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺣﻖ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. یعنی کاملا آزاد هستند مطالبی که به نظرشان می‌رسد را نگویند و هیچ کس حق ندارد مانع نگفتن آنها شود!

همچنین شهروندان کاملا آزاد هستند تا ارادت خود را به مقام معظم رهبری خارج از زیر لحاف ابراز کنند و اگر آزادانه ابراز نکنند، می‌توانند به اجبار ابراز کنند.

ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و بازجویان محترم لازم نیست عقاید خودشان را به زندانیان بازگو کنند.

ﻫﺮﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺑﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮد درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و در ﻫﺮﯾﮏ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ فکری، ادﺑﯽ، ﻫﻨﺮی و در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﺎﻧﻪای، در ﻗﺎﻟﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه آزاد، اﺳﺖ، و با توجه به ممنوعیت‌های قانونی موجود،  آﻓﺮﯾﻨﺶ فکری، ادﺑﯽ، ﻫﻨﺮی و در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﺎﻧﻪای، آزاد نمی‌باشد.

روزﻧﺎﻣﻪ‌ﻧﮕﺎران و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺟﻤﻊ آوری و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ، مگر از جانب شورای عالی امنیت ملی، دولت، دادگاه‌ها، ماموران امنیتی، شهروندان بسیجی و غیره.

ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻗﻮﻣﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﺑﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ تبعیض از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در سلول زندان و تا زمان اعدام به خاطر هویت متفاوت خود ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺣﺮﯾﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻣﺴﮑﻦ، وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و اﺷﯿﺎء ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﮔﺮدآوری، ﭘﺮدازش، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و اﻓﺸﺎء ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﭘﺴﺘﯽ آﻧﺎن معمولا ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، و اعتراض به تفتیش نیز مجاز نمی‌باشد. ﺑﺎزرﺳﯽ، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﻣﻼﺣﻈﻪ، ﻗﺮاﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ، ﺗﻠﮕﺮاف، ﻧﻤﺎﺑﺮ، ﺑﯿﺴﯿﻢ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﯾﺎ رﻫﮕﯿﺮی و ﺳﺎﻧﺴﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و هر چه مقام معظم رهبری می‌پسندند را  ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ و آزاداﻧﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ تایید می‌کنند، و می‌توانند خیال کنند در اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ رأی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻫﻤﻪﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف و اﻧﺘﻔﺎع را داراﺳﺖ. ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ، را ﺳﻠﺐ، ﯾﺎ اﻣﻮال او را ﻣﺼﺎدره ﯾﺎ ﺿﺒﻂ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ، مگر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام که آن‌را در اختیار مقام معظم رهبری قرار می‌دهد و شهروندان حق دارند به این ستاد، اعتراض نکنند.

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﺎﻓﯽ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﻪ آن اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آقایان علما و روحانیونی که پیش از انقلاب در شهر نو شاغل بوده‌اند می‌توانند کماکان در بیت رهبری، حوزه علمیه قم و مراکز حکومتی به کار خود ادامه بدهند.

اﺻﻞ، ﺑﺮاﺋﺖ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ مقام قضایی خیال کند قیافه طرف به مجرم می‌خورد و چند سال بدون محاکمه او را در حبس قرار دهد.

شهروندانی که مشروب خورده‌اند حق دارند حداقل ۶۷ ضربه شلاغ بخورند، فقط فامیل‌های سردار و مقام معظم و چند فامیل دیگر از مجازات محروم هستند.

 

ـــــــ

در یکی از نقاط ممالک محروسه، به آفتابه، من‌شور هم می‌گویند

 

 

منبع: خودنویس

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s